pani poseł przewodniczący i burmistrz z kwiatami

XXXI sesja Rady Miejskiej w Słomnikach odbyła się 9 września 2021 r. po raz pierwszy od wielu miesięcy w trybie stacjonarnym.

Gościem specjalnym XXXI sesji Rady Miejskiej w Słomnikach była pani Poseł Elżbieta Duda, która na ręce pana Burmistrza Pawła Knafla przekazała symboliczny czek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 800 000 zł na rewitalizację Rynku poprzez modernizację układu komunikacyjnego. Zwracając się do osób obecnych na sali obrad, pani Poseł zwróciła m.in. uwagę na wsparcie rządowe dla rozwoju gmin w całej Polsce, swoje otwarcie na zgłaszanie potrzeb przez gminy naszego regionu oraz na dobrą współpracę z panem Burmistrzem Knaflem, który jak podkreśliła, jest bardzo doświadczonym samorządowcem.

Na początku sesji Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel przedstawił informację pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 25.06.2021–9.09.2021. Wśród spotkań wymieni m.in. Zjazd Gminny Związku OSP RP w Niedźwiedziu; Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski; Walne Zebranie LGD Jurajska Kraina; szkolenie Małopolskich LGD – spotkanie z wicemarszałkiem Ł. Smółką; zdalne spotkanie informacyjne na temat programu Polski Ład – Bank Gospodarstwa Krajowego; posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP; posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina.

Inwestycje  w skrócie:

Złożone wnioski:

 1. Złożenie wniosku do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu ,,Sportowa Polska 2021” na zadanie pn. ,,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Waganowicach”. Wnioskowana kwota to 339.248,00 zł.
 2. Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach programu Polski Ład:
 • Budowa ujęcia wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej
 • Przebudowa Rynku w Słomnikach
 • Budowa i modernizacja ulic na terenie miasta Słomniki

Zakończono zadanie ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach" - Wykonawca firma ,,Ekoservispol" Sp. z o.o. ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, -  kwota za całość zadania 3.855.745,41

Zakończenie robót i odbiór końcowy zadania dotyczącego budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego ze stacji trafo nr 22567 w miejscowości Miłocice wraz z dobudową i montażem lamp solarnych oświetlenia drogowego w miejscowości: Prandocin Iły, Polanowice, Wężerów przez Firmę Handlowo-Usługową ELDO Jacek Mucha, Krępa 131 A, 32-075 Gołcza.

Wykonano I etap zadania ,,Wywóz i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Słomniki" Wykonawca firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza  5a, 02-661 Warszawa - wywieziono i zutylizowano 68,21 Mg odpadów niebezpiecznych z pokryć dachowych - kwota 30.129,72 zł

Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu-  VIII etap

Wykonawca zadania związanego z  przebudową i rozbudową budynku po ZGKiM w Słomnikach  uzyskał decyzje pozwolenia na budowę i rozpoczął roboty budowlane określone w I Etapie wykonania zadania.

Podpisano umowę na budowę wiaty przy budynku OSP w Miłocicach.

Wykonane zostało pokrycie dachu na części budynku szkoły w Prandocinie (Zamawiającym była Szkoła Podstawowa w Prandocinie)

Trwają prace po przeglądach gwarancyjnych na skateparku przy ul. 3 Maja i w strefie rekreacji w Januszowicach

Rozpoczęto formalną procedurę utworzenia kąpieliska w strefie rekreacji w Januszowicach

Uruchomiono wypożyczalnię sprzętu pływającego w strefie rekreacji w Januszowicach

W dniach 1 lipca-13 sierpnia gościliśmy wystawę IPN „Polski Gen Wolności. 150 lat walk o Niepodległość (1768-1918)”

Leki przeterminowane – porozumienie z apteką NOVA

Projekt porozumienia z GDDKiA w sprawie przejęcia dróg dojazdowych do pól przy S7

Wydano decyzję środowiskową dla przebudowy drogi powiatowej na Zaborzu

Podpisanie umowy z Województwem Małopolskim na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Wężerowie. Kwota pomocy finansowej wynosi 30.000,00 zł.

Podpisanie umowy z Województwem Małopolskim na realizację zadania pn. „Remont budynku komunalnego Remizy OSP w Słomnikach, gm. Słomniki”. Kwota udzielonej pomocy finansowej wynosi 25.000,00 zł.

Trwa podpisywanie porozumień z OSP oraz z podmiotami wskazanymi przez sołtysów na utrzymanie placów zabaw, systematyczne koszenie i zgłaszanie ewentualnych awarii do Urzędu

Cała informacja Burmistrza – TUTAJ.

 

Uchwały przyjęte podczas tej sesji to m.in.:

 • Uchwała nr XXXI/394/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 września 2021r. w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 • Uchwała nr XXXI/395/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 września 2021r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słomniki.
 • Uchwała nr XXXI/396/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 września 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Słomniki.
 • Uchwała nr XXXI/398/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 września 2021r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Słomniki.
 • Uchwała nr XXXI/399/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 września 2021r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 • Uchwała nr XXXI/400/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 września 2021r w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.
 • Uchwała nr XXXI/401/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 • Uchwała nr XXXI/402/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 września 2021r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słomniki.
 • Uchwała nr XXXI/403/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 września 2021r. w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.
 • Uchwała nr XXXI/404/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji.

 Wszystkie uchwały dostępne są TUTAJ.