Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K „Przestańsko – Kacice – Słomniki” w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice”

Tytuł projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K „Przestańsko – Kacice – Słomniki” w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice.

Beneficjent
Powiat Krakowski

Charakterystyka projektu

Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa drogi powiatowe nr 2141K na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w m. Januszowice – Prandocin Wysiółek do skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Kacice (w rejonie stacji kolejowej). Droga powiatowa stanowi bezpośredni dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej w m. Januszowice (Gmina Słomniki).

Obecnie droga powiatowa nr 2141K jest w złym stanie technicznym i nie posiada odpowiednich właściwości użytkowych. Jezdnia na całej długości drogi jest w stanie deformacji podłużnej i poprzecznej oraz destrukcji struktury nawierzchni. Występują braki rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszych, jak i pojazdów, w tym przejść dla pieszych i oznakowania.

 

Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez usprawnienie systemu transportowego Powiatu Krakowskiego, w szczególności na terenie Gminy Słomniki. Cele szczegółowe projektu wiążą się z:

– dążeniem do zapewnienia odpowiedniej obsługi transportowej istniejącej strefy aktywności gospodarczej w Januszowicach, poprzez jej prawidłowe skomunikowanie z drogą krajową nr 7 i z linią kolejową;

– dążeniem do zmniejszenia wpływu transportu na środowisko naturalne, co zostanie osiągnięte dzięki skróceniu czasu przejazdu (o ok. 2 minuty) niezbędnego, aby ze strefy aktywności gospodarczej dostać się do drogi krajowej nr 7 i do stacji kolejowej. Krótszy czas podróży przełoży się na redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska;

– dążeniem do poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu chodników w obszarze zabudowanym, budowę odwodnień i reprofilację rowów drogowych, nowoczesne oznakowanie drogi i jej oświetlenie w odpowiednich miejscach, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych.

 

Planowane efekty

Realizacja projektu zapewni pożądany stan techniczny drogi, wystarczającą wytrzymałość, odpowiednią trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników (w tym także pieszych). W ramach zadania przebudową zostanie objęty odcinek o dł. 1850 m., w ramach którego zaprojektowany zostanie chodnik, przebudowa nawierzchni jezdni, odwodnienie oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych na obszarach zabudowanym. Bezpieczeństwo pieszych zostanie zapewnienie w szczególności poprzez zaprojektowanie: interaktywnego oświetlenia zasilanego źródłami energii odnawialnej (np. solarne, wieloźródłowe) nad wszystkimi przejściami dla pieszych, na skrzyżowaniach oraz stosowne znaki świetlne ostrzegawcze i informacyjne; w terenie zabudowanym w nowatorskich rozwiązań systemów aktywnych ostrzegawczych (dla pieszych i kierowców): specjalnych tablic informacyjno – ostrzegawczych z użyciem elementów fotoradaru dla uzyskania efektu ostrzegawczego (z informacją o przekroczeniu prędkości, wysokości przysługującego mandatu karnego i ilości nabytych punktów karnych); nowatorskich rozwiązań służących wyeliminowaniu wtargnięć pieszych na jezdnię (m.in. bariero poręcze). Tym samym należy stwierdzić, iż projekt będzie uwzględniał szczególne rozwiązania służące zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników.

Docelowe paramenty drogi osiągnięte dzięki realizacji projektu:

– klasa drogi: Z zamiejska

– prędkość projektowa: 50 km/h

– prędkość miarodajna: 90 km/h – obszar niezabudowany, 50 km/h – obszar zabudowany

– dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś

– ilość jezdni: 1

– szerokość jezdni: 6,0 m

– szerokość pasa ruchu: 3,0 m

– szerokość pobocza: 2 x 1,0 m

– skrajnia pionowa: 4,70 m

– kategoria ruchu: – KR-3

– wjazdy do posesji: szerokość: m.in 4,0

– skrzyżowania z: drogami podporządkowanymi min 5,0 m

– długość odcinka drogi około 1850 m.

 

Wartość całkowita projektu: 4 284 287,68 zł
w tym :
z budżetu Unii Europejskiej: 3 074 840,72 zł
ze środków jednostki samorządu terytorialnego: 1 209 446,96 zł

 

Termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: 30-04-2020

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.