Drukuj

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

14.02–23.04.2020 r.

 

Udział w konferencjach i spotkaniach:

 

 1. Zakończenie zebrań sprawozdawczych we wszystkich jednostkach OSP
 2. Udział w posiedzeniu Zarządu LGD Jurajska Kraina, Rady LGD oraz zebraniu walnym LGD
 3. Udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy
 4. Spotkanie Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w gminie
 5. Spotkanie ze Starostą Krakowskim w sprawie procedury przejęcia części powiatowej Rynku w Słomnikach oraz decyzyjności dotyczącej cieków wodnych będących własnością skarbu państwa /w tej sprawie spotkałem się także z dyrektorem Wydziału Prawnego Wojewody Małopolskiego/
 6. Spotkanie z mieszkańcami Wężerowa w sprawie zmian w PZP dla SAG w Wężerowie
 7. Spotkanie z dyrektorami szkół na temat przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2020/2021
 8. Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Łukaszem Smółką – wymiana opinii na temat strategii rozwoju Małopolski do 2030r. w kontekście gminy Słomniki: Małopolskie Centrum Agrobiznesu, ZIT, ewentualne nowe linie autobusowe /brak zainteresowania gmin sąsiednich, aby uruchomić linię małopolską/
 9. Spotkanie z Zarządem Powiatu
 10. Udział w posiedzeniu Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski: dominujący temat to stan zagrożenia epidemiologicznego, przygotowanie jst do funkcjonowania w nowej rzeczywistości

Stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii:

- odwołane wszystkie spotkania, uroczystości i imprezy

- zakaz wszelkiej aktywności społecznej

- zakaz działalności klubów sportowych

- dezynfekcja przestrzeni publicznej /przystanki autobusowe – realizacja ZGKiM/

- wyposażenie służb ratowniczych w niezbędny sprzęt ochrony osobistej

- stały kontakt UM z SANEPID w Krakowie, który podejmuje wszelkie decyzje dotyczące chorych lub zagrożonych zakażeniem

- informacje przekazywane mieszkańcom poprzez stronę internetową i media społecznościowe – tylko te wynikające z komunikatów SANEPID-u /aktualnie na dzień 23.04. na terenie gminy chorych:  6, w kwarantannie domowej: 41 

- cotygodniowe telekonferencje ze Starostą Krakowskim na temat epidemii w powiecie

 

Funkcjonowanie instytucji:

- Urząd Miejski w Słomnikach, GOPS, COE /praca w dwóch zespołach naprzemiennie w urzędzie i zdalnie, ograniczenie dostępu petentów /

- szkoły: zajęcia zdalne

- przedszkola: zajęcia zawieszone

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach – pełna obsługa mieszkańców, ograniczenie przyjmowania stron

- Przychodnia Zdrowia w Słomnikach (SPZOZ): konsultacje telefoniczne, ograniczony zakres działalności

- Miejsko-Gminne Centrum Kultury: zajęcia zdalne, remonty, urlopy, opieka, chorobowe

- Biblioteka Publiczna: zajęcia zdalne, remonty, urlopy, opieka, chorobowe

Pełna informacja na temat funkcjonowania instytucji publicznych oraz stanu epidemiologicznego na terenie Gminy Słomniki znajduje się na stronie internetowej urzędu.

Skutki dla gminy spowodowane epidemią:

- spowolnienie gospodarcze

- wzrost bezrobocia

- zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu PIT

- ograniczenie transportu publicznego

- konieczność ograniczeń inwestycyjnych /w zależności od przyznanych środków/

- wstrzymanie realizacji zadań z funduszu sołeckiego

- ograniczenie wydatków na współpracę z organizacjami społecznymi /sport i kultura/

- uruchomienie rządowego programu pn. Tarczy Antykryzysowej skierowanego do przedsiębiorców oraz regionalnego programu ze środków RPO Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

 

Inwestycje zewnętrzne:

 1. Realizacja S7 bez zakłóceń ok. 25% zaangażowania
 2. Realizacja gazociągu 1000 – przewierty pod drogami
 3. Rozbudowa sieci gazowej na terenie miasta

- od stycznia 2020 r. mieszkańcy złożyli 35 wniosków do programu Czyste Powietrze /bardzo mało/

- do rozliczenia pozostało 25 umów na wymianę pieców w ramach programu SPR

- OZE: do wykorzystania 2 instalacje pomp ciepła, 1 instalacja kolektorów słonecznych do CWU,

 

Inwestycje wodno-kanalizacyjne:

- wodociąg fi 300 Januszowice – wykonany

- kanalizacja u. Mirka, Prandocin Wysiołek – w trakcie realizacji

- baza Kacice – w trakcie realizacji

 

Ścieżki pieszo-rowerowe:

- Dokonano odbioru ścieżki pieszo-rowerowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Św. Jana Pawła II.

- Rozpoczęła się budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Kolejowej do ul. Okrzei.

- Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej przy ul. Kolejowej

 

Wnioski:

 1. Został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

- Trątnowice nr ewid. działki 311

- Januszowice nr ewid. działki 290

- Zaborze nr ewid. działki 151/2, 151/3 i 151/4

- Muniakowice nr ewid. działki 509

- Prandocin nr ewid. działki 151

- Wężerów nr ewid. działki 731/3

 

 1. Informacja o dofinansowaniu modernizacji dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych:

- Kępa - Czechy - 215 000 zł /50% wartości kosztorysowej/

- Polanowice - 262 000 zł /50% wartości kosztorysowej/

 

 1. Wnioski na konserwację kapliczek:

- ,,Prace konserwatorsko–budowlane w celu odnowy kapliczki Św. Antoniego w Janikowicach, gm. Słomniki” . Wnioskowana kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego  15 690,60 zł

- ,,Odnowa Kapliczki Matki Boskiej Królowej Polski w Słomnikach” . Wnioskowana kwota pomocy finansowej z budżetu województwa małopolskiego  8 776,52 zł

 1. Rezygnacja Urzędu Marszałkowskiego WM z programu Małopolskie OSP 2020 /rezygnacja z dofinansowania do remontów remiz i zakupów samochodów strażackich/

 

Drogi powiatowe:

 1. Ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej od skrzyżowania z E7 do Składu Niedźwiedź – trwa analiza ofert
 2. Ogłoszono przetarg na remont odcinka drogi Prandocin–Prandocin Wysiołek 1050mb /IS/ - termin składania ofert 20.04.2020
 3. Ogłoszono przetarg na cząstkowy remont dróg powiatowych – otwarcie ofert 24.04.2020
 4. W trakcie realizacji droga Januszowice SPR
 5. Uzgodniony zakres modernizacji ul. Poniatowskiego od E7 do ul. Batorego

Uzgodniony zakres działań w ramach BRD:

Przetargi:

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Budowa kąpieliska w miejscowości Januszowice”.

Wykonawca: Twisted Design  Wojciech Wachowicz  ul. Mikołaja Kopernika 23  Miechów 

Wartość zadania: 15990,00zł

Termin realizacji: do 15.12.2020

 

 1. Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polanowice, Gmina Słomniki w 2020 r. - ponowne postępowanie

Wykonawca: SGS Polska Sp. z o.o.Ul. Jana Kazimierza 3,  01-248 Warszawa

Wartość zadania: 5178,3zł

Termin realizacji: Etap I – 30.06.2020, Etap II - 30.11.2020

 

 1. Wykonanie załadunku, wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych z terenu Gminy Słomniki w roku 2020 r. - trzecie postępowanie

Wykonawca: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.Ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Wartość zadania: 43200 zł,  432 zł za jedną ton

Termin realizacji: I Etap – do 31 lipca 2020, II Etap – do 30 listopada 2020

 

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej pn: „ Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach do wymagań p-poż. zawartych w zatwierdzonej ekspertyzie”.

Wykonawca: Mach-Bud Maciej Chrząszczyński Ul. Nagietkowa 22, 32-005 Niepołomice

Wartość zadania: 56580,00zł

Termin realizacji: 15.10.2020

 

 1. Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w 2020 r.

Wykonawca: Firma Robót Ziemnych Katarzyna Górnikowska Wilków 84, 32-010 Luborzyca

Wartość zadania: 63591,00zł

Termin realizacji: 22.05.2020

 

 1. Montaż lamp solarnych oświetlenia drogowego:

 - 2 małe lampy przy chodniku za Słomniczanką

- 1 lampa w kierunku GPZ

- 1 lampa róg ul. Proszowskiej i ul. Krasińskiego

- 1 lampa droga Kocmyrzowska skrzyżowanie do Goszczy

- 1 lampa droga do stacji PKP Niedźwiedź

Wykonawca: Firma ELDO Jacek Mucha Krępa 131A

Wartość zadania: 22 300 zł

Termin realizacji: maj 2020

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu- III etap ( wykonawca do końca marca 2020 roku wykonał II Etap za kwotę 1 875 000,00 zł brutto)
 2. Wymienione zostało pokrycie dachu na części budynku wielofunkcyjnego w Muniakowicach. 
 3. Trwają roboty budowlane w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiedziu ( biblioteka, świetlica).
 4. Przekazano plac budowy pod budowę kąpieliska w Januszowicach ( wykonawca rozpocznie roboty na przełomie kwietnia i maja).
 5. Wynegocjowano i podpisano umowę między ZGKiM w Słomnikach a spółką Gminy Iwanowice Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią w sprawie zarządzania obiektami wodociągowymi na Zaborzu oraz wzajemnych rozliczeń związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę. Obecnie siecią wodociągową dotychczas zarządzaną przez firmę TORWOD oraz zbiornikami i hydrofornią na Zaborzu zarządza ZGKiM i zakład dostarcza wodę mieszkańcom Gminy Słomniki
 6. Pozwolenie na wyburzenie szaletów w Rynku
 7. Wzmocnienie oświetlenia przejścia dla pieszych w Wężerowie

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

- malowanie w  świetlicy wiejskiej Prandocin Iły po wymianie lamp oświetleniowych

- wymiana armatury w łazienkach budynku LKS Słomniczanka

- bieżące naprawy w budynku socjalnym ulica Kościuszki 53

- malowanie Sali  oraz wykonanie wylewki w Sali w budynku Świt Miłocice

-  przewóz płytek  i układanie chodnika z płytek chodnikowych w Waganowicach Topola

- sprzątanie rowu melioracyjnego przy ulicy 3 Maja

- likwidacja kraty w drodze Miłocice przy wiadukcie

- malowanie pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu

- remont w pomieszczeniu biblioteki w Kacicach (wynoszenie regałów, rozebranie podłogi, wykonanie wylewki, malowanie)

-  przygotowanie mieszkania socjalnego

- naprawa schodów na Rynku w Słomnikach

- montaż znaków drogowych

- łatanie dziur w drogach asfaltem na zimno

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

Odsłony: 1269